معارف و عقاید – دوره آشنایی

(0 بررسی)
رایگان
m01-1
معارف و عقاید
کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب و مناسب با مرحله آشنایی با مباحث «خداشناسی، عدل الهی، نبوت، امام شناسی، معادشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و مباحث اجتماعی دین» پرداخته است. این کتاب، نخستین دفتر از مجموعه کتاب های آموزشی اعتقادات اسلامی است که در شناخت حقایق بر روش خردورزی در سایه وحی پی ریزی گردیده اند.
فهرست جلد اول

۱          درباره کتاب

۲          فهرست کتاب

۲.۱        بخش اول: کلیات

۲.۱.۱     درس اول: علم کلام و عقاید

۲.۱.۲     درس دوم: فواید بحث از عقاید دینی

۲.۲        بخش دوم: خداشناسی

۲.۲.۱     درس سوم: دلایل وجود خداوند – برهان نظم (۱)

۲.۲.۲     درس چهارم: دلایل وجود خداوند – برهان نظم (۲)

۲.۲.۳     درس پنجم: دلایل وجود خداوند – گواهی فطرت (۱)

۲.۲.۴     درس ششم: دلایل وجود خداوند – گواهی فطرت (۲)

۲.۲.۵     درس هفتم: توحید و یگانگی خداوند

۲.۲.۶     درس هشتم: نشانه‌های یگانگی خداوند

۲.۲.۷     درس نهم: علم خداوند

۲.۲.۸     درس دهم: قدرت خداوند

۲.۲.۹     درس یازدهم: صفات سلبی

۲.۳        بخش سوم: عدل الهی

۲.۳.۱     درس دوازدهم: اهمیت، تعریف و گستره عدل

۲.۳.۲     درس سیزدهم: دلایل عدل الهی

۲.۳.۳     درس چهاردهم: ارتباط عدل الهی با اختیار انسان

۲.۳.۴     درس پانزدهم: عدل الهی و ناگواری‌ها

۲.۳.۵     درس شانزدهم: عدل الهی و تفاوت‌ها

۲.۳.۶     درس هفدهم: عدل الهی و مجازات اخروی

۲.۳.۷     درس هجدهم: حکمت الهی

۲.۴        بخش چهارم: نبوت

۲.۴.۱     درس نوزدهم: تعریف نبوت

۲.۴.۲     درس بیستم: فواید بعثت و دلیل نیاز به نبوت

۲.۴.۳     درس بیست و یکم: راه‌های شناخت پیامبران(۱)

۲.۴.۴     درس بیست و دوم: راه‌های شناخت پیامبران(۲)

۲.۴.۵     درس بیست و سوم: ویژگی‌های پیامبران – علم

۲.۴.۶     درس بیست و چهارم: ویژگی‌های پیامبران – عصمت

۲.۴.۷     درس بیست و پنجم: پیامبران الهی

۲.۴.۸     درس بیست و ششم: اثبات نبوت پیامبر اسلام(ص) (۱)

۲.۴.۹     درس بیست و هفتم: اثبات نبوت پیامبر اسلام(ص) (۲)

۲.۴.۱۰   درس بیست و هشتم: اثبات نبوت پیامبر اسلام(ص) (۳)

۲.۴.۱۱   درس بیست و نهم: اثبات نبوت پیامبر اسلام(ص) (۴)

۲.۴.۱۲   درس سی‌ام: تعالیم پیامبر اسلام(ص)

۲.۴.۱۳   درس سی و یکم: خاتميت

 

درباره کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «علم کلام دانشی است که به عقاید و معارف اعتقادی دین اسلام می‌پردازد و ضمن استخراج این عقاید از منابع اسلامی، به توضیح و اثبات آنها پرداخته و به شبهات مربوط به این عقاید پاسخ می‌دهد.

موضوع علم کلام، معارف اعتقادی است نه احکام عملی و اخلاقی اسلام. عقاید و معارف به آن دسته از آموزه‌های اسلامی می‌گویند که هدف اصلی از بیان آنها، باور و ایمان است مانند اصل توحید. اهمیت هر علمی به مباحثی است که در آن علم مورد بحث قرار می‌گیرد چنانکه گفته شد، علم کلام درباره عقاید دینی بحث می‌کند. حال باید دید اهمیت عقاید دینی تا چه اندازه است؟

با اندک تاملی می‌توان دریافت که انسان مجموعه‌ای از اعتقادات و عملکردها است. عملکردها غالبا از اندیشه‌ها و باورها سرچشمه می‌گیرد و اعتقادات به منزله شالوده‌ای است که بنای رفتارهای انسان بر آنها گذاشته شده است. شاید بتوان گفت که تمام اعمال انسان، به گونه‌ای ریشه در باورها و عقاید او دارد. از این رو، علم کلام که به عقاید و اندیشه‌های آدمی می‌پردازد، اهمیتش بیش از علومی است که به رفتارهای انسان مربوط می‌شود.

از منظر دیگری نیز می‌توان به اهمیت علم کلام پی برد. هر انسانی خواهان سعادت و نیک‌بختی خویش است و مکاتب گوناگون بشری، جملگی ادعا می‌کنند که می‌توانند انسان را به سعادت خویش برسانند، اما روشن است که هیچ مکتبی مانند دین الهی نمی‌تواند ضامن سعادت حقیقی انسان باشد، زیرا خداوندی که خالق انسان است بهتر از هر کسی می‌داند که چه برنامه‌ای به سعادت انسان می‌انجامد. از سوی دیگر زمانی که خداوند و پیامبرش برای انسان اثبات نشود، نمی‌تواند به دین و برنامه سعادت بخش آن دست یابد. اثبات خداوند و اوصاف او و نیز شناسایی راهنمایان الهی و اموری از این قبیل، توسط دانش کلام به انجام می‌رسد. بنابراین، بدون علم کلام و اعتقادات اسلامی نمی‌توان به برنامه سعادت انسان دست یافت.

 

فهرست جلد دوم

۱          درباره کتاب

۲          فهرست کتاب

۲.۱        بخش اول: امام‌شناسی

۲.۱.۱     درس اول: ضرورت امام‌شناسی

۲.۱.۲     درس دوم: دلایل نیاز امت به امام

۲.۱.۳     درس سوم: نصب امام

۲.۱.۴     درس چهارم – ویژگی‌های امام

۲.۱.۵     درس پنجم – راه‌های شناخت امام

۲.۱.۶     درس ششم: پیامبر اسلام(ص) و دوازده جانشین

۲.۱.۷     درس هشتم: فضائل فاطمه زهرا(س)

۲.۱.۸     درس نهم: امامت امیرالمؤمنین(ع) در قرآن

۲.۱.۹     درس دهم: امامت و فضائل امیرالمؤمنین(ع) در سنت نبوی

۲.۱.۱۰   درس یازدهم: امامت و فضائل سایر ائمه(ع)

۲.۱.۱۱   =درس دوازدهم: امامت امام مهدی(ع)

۲.۱.۱۲   درس سیزدهم: غیبت امام مهدی(ع)

۲.۱.۱۳   درس چهاردهم: ظهور امام مهدی(ع)

۲.۱.۱۴   درس پانزدهم: وظایف مردم نسبت به امام

۲.۱.۱۵   درس شانزدهم: نیابت عامّه فقهاء در عصر غیبت

۲.۲        بخش دوم: معادشناسی

۲.۲.۱     درس هفدهم: تعریف معاد و اهمیت معادشناسی

۲.۲.۲     درس هجدهم: دلایل اثبات معاد

۲.۲.۳     درس نوزدهم: احتضار و مرگ

۲.۲.۴     درس بیستم: قبر و عالم برزخ

۲.۲.۵     درس بیست و یکم: کلیات قیامت

۲.۲.۶     درس بیست و دوم: مواقف و مراحل قیامت

۲.۲.۷     درس بیست و سوم: حسابرسی و شاهدان اعمال

۲.۲.۸     درس بیست و چهارم: میزان و صراط

۲.۲.۹     درس بیست و پنجم: شفاعت در قیامت

۲.۲.۱۰   درس بیست و ششم – ویژگی‌های بهشت

۲.۲.۱۱   درس بیست و هفتم: نعمت‌های بهشتی

۲.۲.۱۲   درس بیست و هشتم: ویژگی‌های جهنم

۲.۲.۱۳   درس بیست و نهم: عذاب‌های جهنم

۲.۳        بخش سوم: جهان‌شناسی

۲.۳.۱     درس سی‌ام – آسمان

۲.۳.۲     درس سی و یکم: زمین (۱)

۲.۳.۳     درس سی و دوم: زمین (۲)

۲.۳.۴     درس سی و سوم: گیاهان

۲.۳.۵     درس سی و چهارم: جانوران

۲.۳.۶     درس سی و پنجم: فرشتگان

۲.۳.۷     درس سی و ششم: جن

۲.۳.۸     درس سی و هفتم: شیطان

۲.۴        بخش چهارم: انسان‌شناسی

۲.۴.۱     درس سی و هشتم: کلیات انسان‌شناسی

۲.۴.۲     درس سی و نهم: آفرینش انسان (۱)

۲.۴.۳     درس چهلم: آفرینش انسان (۲)

۲.۴.۴     درس چهل و یکم: ابعاد و ویژگی‌های وجودی انسان

۲.۴.۵     درس چهل و دوم: هدف از آفرینش انسان

۲.۵        بخش پنجم: مباحث اجتماعی دین

۲.۵.۱     درس چهل و سوم: از انسان تا جامعه

۲.۵.۲     درس چهل و چهارم: جامعه و حکومت

 

درباره کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «این کتاب شامل ۵ بخش است: بخش اول امام‌شناسی است که در آن به ضرورت امام‌شناسی و دلایل نیاز امت به امام و ویژگی‌های امام و راه‌های شناخت امام و فضایل ائمه و معصومین پرداخته شده است. بخش دوم شامل معادشناسی، دلایل اثبات معاد، مباحث مربوط به برزخ و قیامت و ویژگی‌های بهشت و جهنم می‌باشد. از جمله موضوعات مورد بحث در جهان‌بینی اسلامی مبحث جهان‌شناسی است که در بخش سوم این کتاب به توضیح مربوط به آن پرداخته شده است. کلیات مربوط به انسان‌شناسی که از عناصر مهم جهان‌بینی است در بخش چهارم مورد بحث قرار گرفته است. و در بخش پنجم به مباحث اجتماعی دین از جمله حاکمیت از دیدگاه اسلام و نقش مردم در حاکمیت اشاره شده است.

ویژگی های دوره

  • درس 56
  • آزمونها 0
  • دانشجویان 0
  • ارزیابی بله

نظرات

میانگین امتیاز

0
0 امتیاز

جزئیات امتیاز

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%