امامت سطح 3-سال اول

100.00€

امامت سطح 3-سال دوم

100.00€

امامت سطح 3-سال سوم

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال اول

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال دوم

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال سوم

100.00€

کلام امامیه سطح 4 - سال اول

100.00€

امامت سطح 4

100.00€

استاد

100.00€

آزاد

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال دوم - یزد

100.00€

انجمن کلام اسلامی

100.00€

پژوهشکده امامت

100.00€

علوم حدیث سطح3 - سال اول

100.00€

کلام جدید سطح3 - سال اول

100.00€

کلام امامیه سطح4 - سال دوم

100.00€
تعداد دوره ها 111151718837815781663
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
معرفت شناسی (کلام امامیه)
حکمت اسلامی 1 (کلام امامیه)
کلام 1 – توحید (کلام امامیه)
خداشناسی (کلام 2) – عدل
روش تحقیق عمومی
معرفت الله (مبدأشناسی1)
مبانی و قواعد کلامی
اعتبارسنجی احادیث امامیه
حکمت اسلامی1
خداشناسی- توحید (کلام1)
کتابشناسی احادیث اعتقادی
معرفت شناسی
فرق و مذاهب کلامی (کلام امامیه)
کلیات و تاریخ علم کلام (کلام امامیه)
کلام 5 – معاد (استاد شاهچراغ)
انسان شناسی
روش تدریس
امامت (کلام4)
روش تحقیق تخصصی
افعال الهی (مبدأشناسی 4)
پیامبرشناسی1 (نبوت عامه)
امام شناسی1 (امامت عامه)
پیامبرشناسی2 (نبوت خاصه)
ولایت فقیه
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)
اسماء و صفات (مبدأشناسی 2)
حکمت اسلامی2
نبوت (کلام 3)
معرفت شناسی دینی
عرفان اسلامی
امام شناسی 2 – امامت خاصه
مهارت مناظره
مسائل جدید کلامی 1 و 2 (کلام امامیه)
عربی معاصر
معادشناسی
امام شناسی 3 (موعودشناسی)
قواعد فلسفی
انسان شناسی
معاد (کلام 5) (استاد رضایی)
معرفت فطری و معرفت قلبی خداوند
مسئله شرّ
وجودشناسی ومعناشناسی اسما وصفات خدا
نظام فعل الهی
شناخت عقلی خداوند
نظام عدل الهی
معرفت فطری ومعرفت قلبی خداوند
سبک شناسی منابع امامت
حفاظت شده: امام شناسی (پایان‌نامه)
روش شناسی علم کلام
خارج کلام(قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض)
کلیات و تاریخ علم کلام (کلام جدید)
شناخت عقلی خداوند 2
فرق و مذاهب کلامی (کلام جدید)
وحدانیت خداوند
آفرینش و آفریده ها
کلام 1 – توحید (کلام جدید)
مسائل جدید کلامی (کلام جدید)
حکمت اسلامی 1 (کلام جدید)
معرفت شناسی (کلام جدید)
منطق فهم حدیث
کلیات علم رجال
مبانی شناخت حدیث
تاریخ حدیث
درایة الحدیث / مصطلحات الحدیث
جوامع حدیثی
دوره تربیت پاسخگو به شبهات
دوره کارگاهی معناشناسی
سلسله دروس کلام نقلی (شرح کتاب العقل اصول کافی)
نقد و بررسی منهاج السنه (ابن تیمیه)
منبع شناسی علم کلام
زبان تخصصی کلام و فلسفه دین
سلسله دروس کلام جدید(نقد الحاد مدرن)
تاریخ مدارس کلامی
خارج کلام (قاعده اصلح)
مسائل جدید کلامی (یزد)
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)(یزد)
عرفان اسلامی(یزد)
معرفت شناسی دینی (یزد)
رابطه تاریخ و کلام
معرفت شناسی کلام
امامت تبیینی
قواعد کلامی؛ قاعده لطف
الاهیات بالمعنی الاخص
دوره فشرده کلام و عقاید
معارف و عقاید جوانان
منابع معرفتی دانش کلام
کلیات تاریخ کلام اسلامی
منظومه معارف اهل بیت علیهم السلام در کتاب کافی کلینی (ره)
آموزه توحید در معارف اهل بیت علیهم السلام
شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)
ابواب الهدی
دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت